Vedtægter

Vedtægter for Vestergaardens Sportsrideklub Egedal
§ 1 – Navn og hjemsted
Klubbens navn er: Vestergaardens Sportsrideklub Egedal
Klubbens forkortelse: VSRE
Klubbens tilholdssted er: Vestergaardens Hestepension
Klubbens hjemsted er: Egedal Kommune
Klubbens stiftelsesdato: 22. maj 2013

§ 2 – Rideklubbens formål
Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmer til udøvelse af denne idræt. Ligeledes har klubben til formål at styrke fælleskabet og det sociale liv i klubben, herunder bidrage til bredden i ridesporten.
§ 3 – Dansk Ride Forbund
Klubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds, reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.
§ 4 – Optagelse af medlemmer og stemmeret
I klubben optages aktive og passive medlemmer. Aktive medlemmer har ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter. Unge mennesker kan kun optages som juniormedlemmer til og med det år, de fylder 18 år. De er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 16 år.
Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter. De er valgbare til bestyrelsen fra det tidspunkt, de er fyldt 18 år, og har stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 16 år.
Medlemskabet er gældende fra den dato skriftlig/elektronisk anmodning herom modtages af bestyrelsen. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge.
Udmeldelse skal ske skriftlig/elektronisk til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til 1. juli.
§ 4A – Æresmedlemmer
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling.
Diskussion om forslag kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes en skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de fremmødte stemmer.
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamling og er valgbare til bestyrelsen.
§ 5 – Hæftelse
Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.
§ 6A – Karantæne og udelukkelse
Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde, opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.
Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder sted.
Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage.
Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.
§ 6B – Karantæne og udelukkelse, særlige tilfælde
I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de fremmødte stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne).
Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg inden 4 uger.
§ 6C – Karantæne og udelukkelse, særlige tilfælde
I det af § 6B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de fremmødte stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion).
§ 7 – Kontingent
Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.
For aktive og passive medlemmer opkræves medlemskontingent forud en gang årligt og er forfalden til betaling den 1. januar.
Er kontingentet ikke betalt senest 1 måned efter forfaldsdato, kan medlemmets rettigheder ophøre, og vedkommende kan kun genoptages på ny mod betaling af restance samt kontingentpåløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted.
Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen
kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom.
Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, herunder påkravgebyr, men med ansvar overfor generalforsamlingen.
§ 8 – Bestyrelsen

  • Klubbens anliggender varetages af en bestyrelses på mindst 5 medlemmer, der alle skal være fyldt 16 år.
    På generalforsamlingen vælges formanden direkte, og derefter vælges den øvrige bestyrelse samt 2 suppleanter.
    Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.
    Juniorerne alene vælger 2 juniorrepræsentanter samt 1 juniorsuppleant. De valgte må ikke være fyldt 18 år i det år, de vælges.

I tilfælde af vakance for formanden eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny.Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg med et bestyrelsesmedlem som formand. Genvalg kan finde sted.
Følgende kan ikke vælges ind i bestyrelsen:
Ejere og forpagtere (samt disses ægtefæller eller samlevere) af det ridecenter, hvor klubben holder til, såfremt der er et lejeforhold mellem ejer/forpagter og klub.
Undervisere, dog ikke amatørtrænere
Ansatte på etablissementet
§ 9 – Bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt med mindst 14 dages varsel, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen indkaldes skriftlig/elektronisk med minimum flg. dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
2. Meddelelser fra formanden
3. Meddelelser fra kasserer
4. Eventuelt
Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog pkt. 6A.
Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan vedtages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemning.
Der fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, og godkendes ved bestyrelsens underskrift.
§ 10 – Prokura
Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Prokura kan meddeles to i foreningen, f.eks. formand/næstformand – kasserer.
Der bør ikke meddeles eneprokura.
§ 11 – Generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.
Den ordinære generalforsamling afholdes inden 1. maj.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag, elektronisk meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel.
Både aktive og passive medlemmer på 18 år og derover har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og har været medlem i 3 måneder.
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Det reviderede regnskab og budget for det kommende år forelægges til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand (på valg i ulige år)
7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (2 personer)
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af 2 juniorrepræsentanter og 1 juniorsuppleanter
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
11. Eventuelt
Alle valgte personer på generalforsamlingen vælges for 2 år ad gangen med mulighed for genvalg. Halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne afgår i lige år og halvdelen i ulige år. På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog pkt. 12 og 15.
Afstemninger foregår ved håndsoprækning med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning.
Står stemmerne lige, er forslaget forkastet.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
§ 12 – Vedtægtsændring
Til forandring af vedtægterne kræves en majoritet på 2/3 af de fremmødte stemmer e). Enhver ændring af vedtægterne skal indberettes til Dansk Ride Forbund til godkendelse.
§ 13 – Regnskabsår
Regnskabsåret går fra 1. januar til 3128. december.
Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 2 på den ordinære generalforsamlings valgte revisorer.
Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer via rideklubbens hjemmeside.
§ 14 – Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 20% stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig/elektronisk begæring herom, med angivelse af dagsorden.
Der regnes med det seneste opgivne medlemstal til Dansk Ride Forbund ved beregning.
I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes elektronisk med mindst 8 dages varsel.
§ 15 – Opløsning
Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger.
Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst 3/4 af de fremmødte stemmer.
Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal.
I tilfælde af klubbens opløsning skal eventuelle aktiver tilfalde en rideklub i distrikt 2 eller Dansk Ride Forbunds distrikt 2.

Vedtaget på stiftende generalforsamling, den 19. maj 2013